Twitter Rate Limit Exceeded คือ (2023)

1. ระบบ Twitter มีปัญหา ขึ้นแจ้งเตือนติดลิมิต - Dailygizmo

 • Aug 4, 2020 · ใครที่ใช้งานทวิตเตอร์ผ่าน Twitter.com, แอปบนสมาร์ตโฟนและ Tweetdeck ช่วงนี้จะเห็นข้อความ “rate limit exceeded” ขึ้นมาบนหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถรีทวิตข้อความ หรือกดติดตามผู้ ...

 • ตอนนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายรายเจอปัญหาติดลิมิต (rate limit exceeded) ไม่สามารถรีทวีตหรือกดติดตามคนอื่นเพิ่มได้  ทาง Twitter ออกมายืนยันแล้วว่าเกิดข้อผิดพลาดกับระบบและเร่งแก้ปัญหาอยู่…

2. What Does the Twitter Message “Rate Limit Exceeded” Mean? - wikiHow

 • This message usually occurs when a third-party app exceeds the maximum number of API calls in an hour. The X API (application programming interface) is what ...

 • What this error message means, and how to avoid seeing it Are you seeing the error message "Rate Limit Exceeded" on a third-party X (formerly Twitter) app? This message occurs when a third-party app that uses the X API reaches the maximum...

3. What does "rate limit exceeded" mean? (UPDATED) - Twitter Blog

 • Oct 28, 2008 · If you use up your 100 API calls in the hour then you will see the “rate limit exceeded” message in TweetDeck and Twitter will not provide any ...

 • Updated overview of the Twitter API rules and the volume of calls per session. Discusses how to understand limit alerts, statuses, and cycles.

4. ทวิตเตอร์ออกมาตรการใหม่ จำกัดการอ่านของทุกแอคเคาท์ต่อวัน - The MATTER

 • ... คือมาตรการใหม่ของทวิตเตอร์ที่จะจำกัดการเล่นทวิตของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ มัสก์ระบุ ... https://edition.cnn.com/2023/07/01/tech/twitter-rate-limit-exceeded/index.html.

 • เกิดความอลหม่านบนโลกทวิตเตอร์อีกครั้ง เมื่อชาวทวิตพากันติด #ทวิตล่ม เพราะอยู่ดีๆ แอพพลิเคชั่นก็ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ภายหลังความสับสน อีลอน มัสก์ CEO ของทวิตเตอร์ก็ออกมาทวิตผ่านแอคเคาท์ส่วนตัวว่า…

5. เหตุ “#ทวิตล่ม” เกิดจาก อีลอน มัสก์ “จำกัดการมองเห็นเนื้อหาต่อวัน” - pptvhd36

 • Jul 3, 2023 · ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ใช้งาน “ทวิตเตอร์” ในหลายประเทศไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนทวิตเตอร์ได้ หรือเข้าถึงได้แต่ต้องใช้เวลา โดยเจอกับข้อความว่า “Rate limit exceeded.

 • อีลอน มัสก์ เจ้าของทวิตเตอร์คนปัจจุบัน สั่ง “จำกัดการมองเห็น” ในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ อ้างเพื่อลดการเสพติดทวิตเตอร์ของผู้ใช้ทั่วโลก

6. DM ในทวิตไม่ได้ Twitter Limit DM ทวิตเตอร์ติดลิมิต เดมติดลิมิต เกิดจากอะไร ...

 • คำว่า Limit ในทวิตเตอร์คืออะไร · Direct Messages (รายวัน) : จำกัดการส่งได้ 500 ข้อความต่อวัน · ทวีต : 2,400 ต่อวัน ขีดจำกัดการอัปเดตรายวันจะแบ่งออกเป็นขีดจำกัดที่เล็กลงสำหรับช่วงเวลาทุกครึ่ง ...

 • 22 มกราคม 2023 modify บทความทั่วไป 2

7. What Does "Twitter Rate Limit Exceeded" Mean? - Wealth Quint

 • Feb 10, 2022 · This indicates that you will have to wait a little longer for your restrictions to be lifted off your account. You may have seen a “Rate limit ...

 • If you make a lot of tweets from your application, you can encounter a Twitter Rate Limited issue. This mechanism is incorporated and enforced by Twitter to reduce the overload on the server because of too many requests. 

8. What Does "Rate Limit Exceeded" Mean on Twitter? - ITGeared

 • Oct 19, 2022 · Rate limit exceeded error means that you have exceeded the number of API (Application user interface) calls each user is allowed for a ...

 • If you've ever seen the "Rate Limit Exceeded" error on Twitter, here's what you need to know about it and how to fix it.

9. Twitter ประกาศลิมิตการโหลดอ่านทวีตต่อวัน บัญชี Verified สูงสุด 1 ... - Blognone

 • ผม exceed limit ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ทวิตเตอร์ไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเสีย ... นอกจากนี้ก็จะมี rate limit อยู่แล้ว แต่ทั่วไปจะตั้งเป็น 1 วินาที หรือชั่วโมง ...

 • Elon Musk ซีทีโอของ Twitter ประกาศหลังจาก Twitter พบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อคืนนี้ โดยจะจำกัดปริมาณการใช้งานต่

10. Twitter Rate Limit Exceeded Message? 3 Ways To Bypass! Fix!

 • Missing: คือ | Show results with:คือ

 • Getting Twitter Rate limit exceeded error when browsing your timeline? You're asked to try again later? Here is what you can do to bypass it!

11. How to Fix Rate Limit Exceeded on Twitter - Followchain

 • Jul 2, 2023 · What does “Rate Limit Exceeded” mean on Twitter? ... Rate Limit Exceeded on Twitter means that you've exceeded the viewing limit of tweets. Elon ...

 • In this guide, you'll learn how to fix the "Rate Limit Exceeded" error on Twitter for iOS, Android, or PC.

12. ระบบ Twitter มีปัญหา... - Dealsded - ดีลเด็ด - Facebook

 • Aug 4, 2020 · “rate limit exceeded” ขึ้นมาบนหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถรีทวิตข้อความ หรือกดติดตามผู้ใช้ที่เราสนใจได้ ทำให้หลายคนเกิดอาการ ...

 • See posts, photos and more on Facebook.

13. Twitter Down: Users report seeing 'Rate Limit Exceeded' error

 • Jul 2, 2023 · This indicates that they had reached the platform's limit for the number of tweets or new accounts they could follow within a specific timeframe ...

 • Twitter is currently facing intermittent problems affecting certain users worldwide, displaying an error message stating Rate Limit Exceeded

14. 'Rate limit exceeded;' Twitter down for thousands of users worldwide

 • Jul 1, 2023 · Thousands of people logged complaints about problems accessing Twitter on Saturday after owner Elon Musk limited most users to viewing 600 ...

 • Thousands of people logged complaints about problems accessing Twitter on Saturday after owner Elon Musk limited most users to viewing 600 tweets a day.

15. How do I unblock 'Rate Limit Exceeded' on Twitter? - Mediaboss

 • Missing: คือ | Show results with:คือ

 • Vous voyez l'erreur "Limite De Taux Dépassé" sur Twitter en 2023? Voici ma méthode en X étapes pour débloquer votre compte Twitter.

16. ผู้ก่อตั้ง Cardano ประกาศเลิกใช้ Twitter ชั่วคราว หลัง Elon Musk สั่งจำกัดการดู ...

 • Jul 3, 2023 · ฟังก์ชัน “Rate Limit” ของ Twitter ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้น ... exceeded)” และ “ไม่สามารถเรียกดูทวีตได้ (Cannot retrieve tweets) ...

 • เมื่อเร็ว ๆ นี้ Charles Hoskinson ผู้ก่อตั้ง Cardano ได้ประกาศบน Twitter ว่าเขาจะหยุดพักจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

17. ทวิตเตอร์ติดลิมิต เป็นยังไง

 • ทวิตเตอร์ติดลิมิต DM แก้ไขอย่างไร รอนานไหมกว่าจะหลุดลิมิต Twitter Rate Limit Exceeded ... ... hard shadowban คือ Twitter บล็อกไม่ให้ทวีตคุณโผล่มาเวลามีคนค้นหา ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 12/10/2023

Views: 6098

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.